Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odseki Natisni stran
 

Občni zbor društva (14.12.2004)
03.01.2005

SKORAJ RUTINSKI OBčNI ZBOR
(Občinsko glasilo Odsev, december 2004)

 
  Načelnik MO poroča o delu društvene mladine
   
14.
t.m. je imelo Planinsko društvo Onger v dvoranici Marjance Ručigaj v Družbe­nem centru Ivana Hribarja svoj redni let­ni občni zbor.

Uvodoma je nekdanji pred­sednik društva, zdaj predsednik društve­nega častnega razsodišča, Sandi čičerov z diapozitivi predstavil svoj planinski obisk Turčije. Najprej je obiskal pogorje na severu Turčije ob črnem morju, nato pa se je povzpel na najvišji vrh Turčije, znameniti speči vulkan Ararat, kjer naj bi po legendi pristal Noe s svojo barko. Sandi je z zanimivo pripovedjo in lepimi diapozitivi primerno »ogrel«
 
  Smo bili v letu 2004 dovolj pridni?
   
ozračje za začetek občnega zbora. Resnici na ljubo je treba povedati, da je včasih v dvoranici Marjance Ručigaj kar pretoplo, in bi bilo dobro, če bi ogrevanje bolj nadzorovali s termostatom.

Po uvodnem pozdravu predsednika društ­va so udeleženci zbora poslušali poročila vodij društvenih odsekov in nekaterih de­lovnih teles. čeprav je letos število član­stva spet upadlo, je bila udeležba na zbo­ru kar dobra. Še zlasti dosti je bilo starej­ših članov društva, ki so bili društveno de­javni predvsem v prejšnjih časih, zdaj pa so bolj poslušali, kaj se z društvom dogaja
 
  Želeli bi si, da bi bila dvorana bolj napolnjena
   
in kaj delajo njihovi nasledniki. Mogoče bi bilo prav, da bi se tudi starejša skupina članov društva bolj dejavno vključila v društveno življenje. Na zboru pa smo pogrešali pred­vsem mlajše člane društva, ki očitno še ved­no mislijo, da je zanje dovolj, če pridejo na občni zbor mladinskega odseka.

Iz poročil predsednika in načelnikov odsekov pa je bilo razbrati, da je društvo vseeno raz­vilo zelo bogato dejavnost, še zlasti, ko je beseda o mlajših članih. Bili so na številnih zanimivih izletih, taborjenju, dve skupini us­pešno nastopata na tekmovanju Mladina in gore, razvili pa so še celo vrsto drugih dejav­nosti. Tudi na račun usposabljanja novih pla­ninskih vodnikov ni bilo pripomb, saj je na tem področju naše društvo zelo aktivno, če ga primerjamo z enako velikimi društvi v planinski organizaciji. Načelnik markacijske­ga odseka je predstavil zagnano delo marka­cistov na območju vrhov Krvavca. Kar poh-valno pa je bilo tudi poročilo s področja pro­pagandne dejavnosti, saj je društvo prav na občnem zboru predstavilo svojo novo spletno stran (http://onger.org/), ki je že dalj časa delovala poskusno. Društvo pa svoje članstvo uspešno obvešča o svoji dejavnosti v rednih obvestilih v Odsevu, občasno pa izda tudi svoje glasilo Ongr­čki.

Med razpravo po poročilih je bilo še zlasti govora o višini članarine in ugod­nostih, ki jih društvo in planinska organi­zacija nudita svojim članom. Sprejeli so poziv Planinski organizaciji, da naj skuša uvesti več ugodnosti za svoje člane. Predsednik je spregovoril tudi o željah društva, da bi dobilo nove planinske prostore, saj je hišica, v kateri ima društ­vo sedež, majhna in vlažna. Razprava se kar ni hotela razvneti, udeleženci zbora so z dvigom rok vseeno potrdili predla­gani program in višino članarine za pri­hodnje leto. Po zboru pa so vsaj nekateri izkoristili priliko za pogovore in druženje s prijatelji.

Miro Štebe

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.