Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Aktualno Natisni stran
 

Zakon o TNP pred vrati parlamenta
05.04.2008

Planince novi zakon o Triglavskem narodnem parku močno zanima. Po dolgotrajnih usklajevanjih – včasih tudi izsiljevanjih – je vlada RS na svoji 164. seji , 3. 4. 2008 predlagan Zakon o TNP sprejela in ga poslala na naporno pot v parlament. Seveda bomo njegovo pot z zanimanjem spremljali. Sprotno dogajanje pa komentiramo na našem forumu.

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 164. seji, 3. aprila 2008

Spremembe in dopolnitve Zakona o Triglavskem narodnem parku

Vlada RS je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve Zakona o Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Zavarovan je z Zakonom o Triglavskem narodnem parku iz leta 1981, ki je neusklajen s sedaj veljavnim pravnim redom v Sloveniji, in ga je treba zaradi tega posodobiti. Predlagana rešitev ohranja sedanje zunanje meje narodnega parka. Narodni park se deli na tri varstvena območja glede na namene in cilje v skladu z mednarodnimi priporočili. Glede na sedanjo ureditev se spreminja meja osrednjega območja parka, ki po predlogu obsega prvo in drugo varstveno območje tako, da so iz osrednjega območja izvzeta vsa območja naselij in njihova zaledna območja, kar bo lahko omogočilo primeren razvoj določenih dejavnosti v narodnem parku. Robno območje, ki po predlogu zakona postaja tretje varstveno območje, bo tako obsegalo zlasti vsa poseljena območja, obdelovalna kmetijska zemljišča in gospodarske gozdove. Ker se meja osrednjega območja umika na območje, kjer ni naselij, to pomeni omilitev prepovedi s stališča možnega razvoja določenih dejavnosti in trajnostnega razvoja v robnem območju. Varstveni režimi, ki jih za celoten narodni park določa predlog zakona, vsebinsko niso bistveno spremenjeni, če jih primerjamo z varstvenimi režimi, ki že veljajo v robnem območju.

Varstveni režimi zlasti v prvem in delno tudi v drugem varstvenem območju pa so v predlogu zakona strožji od dosedanje ureditve, saj je prepovedan lov na določenih območjih in posegi v prostor, razen nekaterih posebej določenih izjem. Obvezna pravila ravnanja določajo izhodišča za načrtovanja prostora, gradnjo objektov in rabo naravnih dobrin v narodnem parku. Določena je tudi večja vloga upravljavca pri dovoljevanju posegov v naravo v narodnem parku z razlogom večje učinkovitosti upravljanja.

Predlog zakona ohranja uveljavljen način upravljanja narodnega parka in sicer je to institucionalno upravljanje, ko z narodnim parkom upravlja javni zavod. Javni zavod opravlja javno službo ohranjanja narave, posamezne naloge javne službe varstva kulturne dediščine in javno službo upravljanja z loviščem posebnega pomena Triglav.

Načrt upravljanja narodnega parka je temeljni programski in načrtovalski dokument za doseganje ciljev narodnega parka. Sprejema ga Vlada RS za desetletno obdobje. Sprejema se po posebej predpisanem postopku, kjer sodelujejo lokalne skupnosti in zainteresirana javnost. Načrt upravljanja je tudi dokument, s katerim se opredelijo konkretni ukrepi za postopno doseganje ciljev kategorije IUCN II za drugo varstveno območje in vzpostavijo podlage za zagotavljanje finančnih sredstev za upravljanje narodnega parka in spodbujanje trajnostnega razvoja.

V predlogu zakona je dan zelo velik poudarek trajnostnemu razvoju in s tem povezanim omogočanjem razvojnih možnosti prebivalstva. Razvojne usmeritve se nanašajo na celotno območje parka in so posebej konkretizirane. Nekatere med njimi veljajo za celotno območja parkovnih občin. Namenjene so podpori razvojnim projektom, investicijam in dejavnostim pod pogojem skladnosti s cilji narodnega parka. Razvojne usmeritve se morajo zaradi svojega pomena in zagotavljanja njihovega realnega uresničevanja, umeščati kot sestavina strateškega, programskega in drugega razvojnega načrtovanja parkovnih občin in države.

Gradivo, ki je bilo obravnavano na seji vlade, 3.4.2008:

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.