Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Članarina 2017 Natisni stran
 

Članarina PZS za leto 2017 - minimalne spremembe
22.11.2016

Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 12. seji, 17. novembra 2016, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

Povzetek novosti članarine za leto 2017

V letu 2017 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

 • Uporaba Naveze je obvezna, izjemoma se lahko podatki o članih pošljejo še na predpisani elektronski tabeli, če poda soglasje predsednik MDO.
 • Avtomatska izdelava končnega obračuna v informacijskem sistemu Naveza.
 • Z 31. januarjem 2017 se ukinjajo stare planinske izkaznice s fotografijo člana.
 • V Planinsko zvezo Slovenije (PZS) se lahko poleg zamejskih planinskih društev vključijo tudi druga planinska društva s sedežem v tujini, ki izpolnjujejo pogoje za včlanitev v PZS. Ta kategorija je sedaj kategorija B/ društva v tujini.
 • Za člane planinskih društev, ki imajo sedež v Republiki Italiji in Republiki Avstriji se kritje stroškov reševanja razširiti tudi na gorstva v državi stalnega prebivališča.
 • Pri planinskih dejavnostih v okviru osnovnega zavarovalnega jamstva se doda tudi dejavnost turnega deskanja na snegu.
 • Pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke), kot je navedeno v Prilogi Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.
 • Novi partnerji, ki nudijo popuste članom PZS.

 

Vrste in višina članarine za leto 2017

 • članarina A (član z največjim obsegom ugodnosti): 55,00 €
 • članarina A/d (član A z družinskim popustom): 50,00 €
 • članarina B (polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti): 25,00 €
 • članarina B/d (član B z družinskim popustom): 20,00 €
 • članarina B1 (oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti): 18,50 €
 • članarina S+Š (srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti): 16,00 €
 • članarina S+Š/d (član S+Š z družinskim popustom): 12,80 €
 • članarina P+O (predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti): 7,00 €
 • članarina P+O/d (član P+O z družinskim popustom): 5,60 €
 • članarina OPP (oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti): 7,00 €
 • članarina OPP/d (član OPP z družinskim popustom): 5,60 €

B/člani društev v tujini
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Družinski popust
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.

Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povezave v informacijski sistem Naveza ali označitve članov iste družine v poimenskem seznamu članov v elektronski tabeli (tabela - Priloga 2). Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.

Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS.

Znižana članarina
Kadar društvo kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, lahko to odobri v breme deleža svojih sredstev.

Članska izkaznica
V letu 2017 bomo nadaljevali izdajanje novih članskih izkaznic vsem novim članom. Članarino poravnajo v svojem društvu, enako kot do zdaj. Nove izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 7 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Stroške izdaje novih izkaznic krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunala društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Člani A, B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih 2013, 2014, 2015 ali 2016, uporabljajo te izkaznice še naprej. Nove izkaznice dobijo proti plačilu člani, ki se bodo leta 2017 prvič včlanili v izbrano društvo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico.

Stare izkaznice ne veljajo več od 31. januarja 2017, ko se izteče članarina 2016.


Nova in stara članska izkaznica

V primeru, da član nima izkaznice, ker jo je izgubil ali pa je prišlo do spremembe podatkov ali je že zapolnil prostor za članske znamkice, se zanjo poda zahtevek izključno v Navezi ali prek portala www.clanarina.pzs.si. Na podlagi tega bo steklo naročilo dvojnika izkaznice. Cena izkaznice je v tem primeru enaka ceni nove izkaznice (2 €, DDV in poštnina sta vključena).

Izkaznice se pošiljajo z navadno pošto. Podatek o pošiljanju vsake izkaznice se zavede v Navezo in je sledljiv. Opozorite svoje člane, da prejetega pisma z izkaznico ne zavržejo skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto.

Davčno potrjevanje računov
Društvo (ki letno presegajo 5.000 € pridobitnega prometa) mora skladno z računovodskimi pravili vsakomur, ki plača članarino, izdati račun. V kolikor posameznik plača članarino gotovinsko, je potrebno račun davčno potrditi (davčna blagajna). V nekaterih primerih je možno, da bo moral član za uveljavljanje zavarovanja priložiti tudi kopijo potrdila o plačilu. Za člane, ki so ažurno vneseni v informacijski sistem Naveza je potrdilo mogoče izdati tudi v Navezi.

Članom, ki dobijo nove izkaznice, morajo društva (ki letno presegajo 5.000 € pridobitnega prometa) zanje izdati račun - ne glede na to, ali so zavezanci za DDV ali ne. Cena izkaznice je 2 € (DDV in poštnina sta vključena).

Pristopna izjava
Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v preteklih letih, in vsak novi član jo izpolni v letu 2016. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih izjav. Član, ki je bil prej član enega društva in se včlani v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član.

 

Zavarovanje članov PZS za leto 2017

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.

Zavarovalne vsote so enake kot lansko leto in so objavljene na spletni strani PZS.

Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.

Zavarovalno jamstvo
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza, se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini in zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.

Osnovno zavarovalno jamstvo

 • pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA);
 • alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje;
 • turno kolesarjenje: pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke), kot je navedeno v Prilogi 1. Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.
 • turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja);
 • turno deskanje na snegu;
 • krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
 • prostovoljno vodništvo;
 • prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
 • dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
 • planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

Zavarovalno kritje ne velja za:

 • alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po lestvici UIAA (plezanje posameznika brez varovanja),
 • urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.),
 • člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
 • tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
 • izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heli smučanju,
 • v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Definicija alpinistične odprave:
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja zunaj evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

Splošni pogoji:
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila.

Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega morajo biti razvidni opis dogodka in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. Poleg teh pogojev veljajo še splošni pogoji zavarovalnice, ki so objavljeni na naši spletni strani.

vir: www.pzs.si

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.